CODI ÈTIC

Des de l’any 2007, Catalonia Fundació Cractiva destaca la importància de l’ètica en els serveis d’atenció a les persones ateses,  i manifesta la voluntat de concretar els passos per donar continuïtat al desenvolupament de la implantació de l’ètica com a eina que generés bones pràctiques.

 

Es constitueix la Comissió d’Etica de Catalonia Fundacio Creactiva, formada per professionals de diferents àmbits dins de la fundació, i que té com a objectiu establir les bases del treball en l’ètica a Catalonia.

 

Al 2008, la Comissió presenta el Codi de pautes i conductes de Catalonia, que contempla entre d’altres aspectes: qui som, quina és la missió, el per què de l’existència del Codi, els principis i valors essencials del Catalonia, així com els drets a garantir en les següents 5 àrees: l’usuari/a, la família/tutor legal, el professional, l’atenció directa i l’àmbit professional de l’usuari/a.

 

En el marc actual de les noves exigències reguladores penals, el Grup té instaurat un Programa de Prevenció de Delictes. Un instrument clau en aquest programa o sistema és la promulgació d’un Codi ètic. Amb aquest Codi, però, el Grup no només pretén satisfer els estàndards legals vigents avui dia, sinó que pretén anar més enllà i vol instituir tota una cultura de respecte i promoció dels estàndards ètics.

 

Avui, aquesta comissió segueix treballant per al bon desenvolupament del Codi de Pautes i Conductes de Catalonia i per a la seva millora

 

Consulta Codi Ètic Catalònia Fundació Creactiva

CANAL DENÚNCIA

CATALÒNIA FUNDACIÓ CREACTIVA, com instrument de la seva política de prevenció de delictes i de conformitat amb el que exigeix l’art. 31 bis del Codi Penal, posa a disposició de qualsevol persona un Canal de Denúncia per mitjà del següent correu electrònic: canaldenuncia@cataloniafundacio.cat així com de la següent adreça: Av. Flor de Maig, Km. 2,8, 08290 Cerdanyola del Vallès.

 

  • El Canal té l’objectiu de rebre comunicacions d’infraccions, d’indicis d’infraccions o de risc de que hi hagi infraccions penals o infraccions del Codi de conducta de CATALÒNIA FUNDACIÓ CREACTIVA, a fi i efecte de permetre iniciar un procediment intern per comprovar els fets i adoptar les mesures de reacció i correcció oportunes. També pretén ser una via per resoldre els dubtes sobre la correcció legal o ètica d’una conducta que pugui tenir transcendència penal.

 

Instruccions d’ús del Canal de Denúncia

  1. Enviar una denúncia al correu electrònic canaldenuncia@cataloniafundacio.cat.
  2. (Opcional) Indicar els noms i cognoms de la persona que formula la denúncia al Canal.
  3. (Opcional) Dades de contacte de qui formula la denúncia (correu electrònic, adreça postal i telèfon).
  4. Descripció dels fets denunciats (descripció de la conducta irregular i identificació de les persones implicades). En el cas que es tracti d’un dubte ètic, descripció de la conducta que suscita dubtes.
  5. Adjuntar documents que siguin una prova o indici de la conducta irregular o suggerir altres mitjans de prova útils per determinar la seva existència.

 

Protecció de Dades Personals

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part de CATALÒNIA FUNDACIÓ CREACTIVA (en endavant, CATALONIA) amb la finalitat d’acreditar la recepció, lectura, comprensió i compromís dels integrants de CATALONIA del Codi Ètic de CATALONIA i de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de CATALONIA. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça info@cataloniafundacio.cat  o per escrit enviat a Carretera Flor de Maig, Km 2,8 ,08290 , (Cerdanyola del Vallès) . Els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal i en els casos en que sigui necessària la cessió de les dades als nostres assessors amb la finalitat de donar compliment al Programa de Prevenció de Delictes de CATALONIA. Preguem comuniqui de forma immediata a info@cataloniafundacio.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.